Asociația Studenților din Administrație și Afaceri

Reprezentare

Facultatea de Administrație și Afaceri

Facultatea de Administraţie şi Afaceri este una dintre structurile noi ale Universităţii din Bucureşti. Începând cu anul 2000, Facultatea de Administraţie şi Afaceri s-a dezvoltat permanent, devenind o structură universitară solidă şi performantă în toate domeniile activităţii sale. Au fost înfiinţate, pe rând, cinci direcţii de studii universitare de licenţă:

– Administraţie publică, Administrarea Afacerilor ,Business administration, Marketing  şi Cibernetică economică, iar în cadrul acestora au fost înființate 11 programe de studii universitare de master, dintre care două cu predare în limba engleză:

Consultanţă în afaceri, Consultanţă în afaceri / Business Consulting (predare în limba engleză), Administrarea afacerilor mici şi mijlocii,  Administrarea politicilor publice în Uniunea Europeană, Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială, Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ, Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane, Managementul achiziţiilor publice, Economie comportamentală / Behavioural economics (predare în limba engleză), Managementul crizelor,  Marketingul strategic şi managementul vânzărilor.

Admitere

Admiterea la programele de licență ale FAA se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar curent.

         Comisia de admitere pe facultate este condusă de către Decan, iar componența sa va fi decisă de Consiliul facultăţii, avizată de Consiliul de Administrație și aprobată de Senatul Universității. Comisiile răspund efectiv de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie cetățeni români,  absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta.

La admitere pot candida și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației  Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cețățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate în afara României, se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul înscrierii.

Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, premii (I, II, III și mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere și fără plata taxei de admitere, pe locuri finanțate de la buget.

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri naţionale pot fi admiși fără examen, pe locurile finanțate de la buget, conform metodologiilor proprii elaborate de facultăți.

 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii din cadrul Universităţii din Bucureşti sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un singur program de studii al aceluiași ciclu, pe locuri finanţate de la buget. Prin excepție, olimpicii internaționali pot fi acceptați la două programe de studii, pe locuri finanțate de la buget.

Burse

BURSE 

 

Dosarele pentru bursă se pot depune, exclusiv online  începând cu 18 octombrie până pe data 28 octombrie, ora 16:00. 

 

Pentru a vizualiza întreg calendarul accesați următorul link –   https://drive.google.com/file/d/19DS8hCMS7lQckaDIaO6yCJArMSsSAe9P/view

 

BENEFICIARI

Capitolul II, art 9: “Beneficiarii burselor acordate de Universitatea din București, potrivit prezentului Regulament, sunt studenții Universității din București la învățământul universitar de licență și master, cursuri de zi, școlarizați în regim bugetat sau de taxă.”  – Metodologia pentru acordarea burselor și al altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București licență și masterat

 

CRITERII DE ACORDARE A BURSEI

Capitolul II, art 11:”Condiția de obținere a oricărei burse acordate de către Universitatea din București, cu excepția burselor speciale acordate din venituri proprii ale Universității sau ale Facultăților, cât și a burselor sociale este ca studentul să-și fi îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ. Pentru bursele sociale și bursele speciale acordate din venituri proprii, condiția de obținere este ca studentul să obțină numărul minim de credite necesare promovării anului universitar. Evaluarea și creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiția de integralist și, implicit, pentru calculul mediei, Studenții restanțieri precum și cei care au examene de diferență nu primesc bursă, cu excepția burselor sociale și a celor speciale acordate din venituri proprii care se acordă în baza criteriului de promovabilitate. Studenții care beneficiază de prelungirea medicală pot primi bursă numai dacă documentele medicale în baza cărora li s-a aprobat prelungirea de școlaritate se încadrează în prevederile legale.” – Metodologia pentru acordarea burselor și al altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București licență și masteratPERIOADA DE ACORDARE A BURSEI

Bursele se atribuie pe toat[ perioada anului universitar (12 luni), iar pentru studenții din ani terminali până în momentul în care își susțin lucrarea de finalizare a studiilor (licență/dizertație), fie în sesiunea de vară sau sesiunea de toamnă.

 

TIPURI DE BURSE

 1. Burse de performanță științifică: 960 lei 
 2. Burse de performanță ”Meritul Olimpic”: se actualizează anual
 3. Burse de merit I: 760 de lei
 4. Burse de merit II: 860 de lei
 5. Burse de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural: se actualizează anual
 6. Burse sociale: 700 lei
 7. Burse sociale ocazionale
 8. Burse speciale
 9. Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate

 

 • Bursa de merit I se acordă primilor studenți din an, după criteriul mediei obținute în  anului precedent/media de admitere, în funcție de numărul de burse acordat.
 • Bursa de merit II se acordă studenților care au obținut media 10 în anul anterior în funcție de numărul de burse acordat. Aceasta se acordă începând cu anul II de studiu.
 • Bursa socială acordă studenților care întrunesc condițiile și criteriile dosarului social menționate în metodologia existentă, în funcție de numărul de burse acordat. 


 • BURSA SOCIALĂ

Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții

proveniți din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.

 

Bursele sociale se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni, cu excepția

anilor terminali care se supun prevederilor OMEN 4366/13.07.2017), până la împlinirea

vârstei de 35 de ani.

Studenții (licență și masterat) care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă reglementată în prezenta Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universității din București, licență și masterat.

 

Pentru a putea beneficia de bursă socială este necesară respectarea termenului depunerii dosarului, exclusiv online, până la data de 28 octombrie, ora 16:00. 

 

Dosarul se va încărca în următorul formularhttps://forms.gle/rRqTTYqvviWDC86g7

 

! Nu se depun mai multe dosare de către același student. În cazul în care se depun mai multe dosare de către același student, se va lua în considerare DOAR ULTIMUL DOSAR DEPUS !

Pentru a afla ce presupune categoria de “caz socal” puteți accesa anunțul  privind depunerea dosarelor de bursă socială pentru anul universitar 2021-2022, disponibil la următorul link: https://drive.google.com/file/d/18wP50Xep3kyeM_xAi0xkECqKzkAhaDzh/view

 

Pentru a afla mai multe detalii cu privire la studenții eligibili pentru bursa socială, determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului și informații în legătură cu bursele ocazionale accesați următorul link: https://drive.google.com/file/d/19D5NEE90wpJyqAbqB2gv9QbEbpqpmXHR/view

 

Pentru detalii legate de documentele pe care trebuie să le conțină dosarul pentru bursă socială accesați următorul link din Metodologia de burse( pag.17- pag. 23): https://drive.google.com/file/d/1HBNcvOwdINSs4Enz1s3fy-nHK3ssWO7t/view

 

Pentru mai multe informații cu privire la modul de calcul și stabilire al salariului minim pe economie, consultați link-ul următor:

https://drive.google.com/file/d/1HBNcvOwdINSs4Enz1s3fy-nHK3ssWO7t/view
Pași de urmat:

Studierea calendarului de burse / metodologiei procurarea actelor necesare dosarului conform metodologiei completarea cererii de bursă socială (Anexa 1) completarea declarației pentru bursa socială (Anexa 2) încărcarea dosarului în formularul Google Forms (https://forms.gle/rRqTTYqvviWDC86g7) verificarea listelor pe site-ului facultății pe data 28.10, ora 16:00. 

 

*Anexa 2 se va completa doar de către cei care trebuie să dovedească veniturile

Anexa 1 – Anexa 1 – Cerere bursa sociala.pdf

Anexa 2- Anexa 2 – Declarație Bursa sociala.pdf

 

Tips and tricks

  • Pentru studenții care  trebuie să dovedească veniturile, trebuie completată și anexa 2, adică declarația pe propria răspundere. Se completează cu ultimele 3 luni (iulie, august și septembrie)
  • Dacă un frate/soră nu locuiește cu familia, trebuie făcută dovada acestui fapt printr-o copie a cărții de identitate a acestuia
 • Pentru dosarul de bursă socială se pot încărca documentele depuse pentru reclasificare socială
 • Pentru persoanele căsătorite care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie făcută dovada căsătoriei.  
 • Dacă unul dintre părinți nu contribuie financiar cu pensie alimentară va trebui menționat  cu pixul pe anexa 2: „Declar că nu primesc nicio sumă de bani cu titlu de pensie de întreținere din partea tatălui/mamei.”
 • Dacă nu se ține legătura cu unul dintre părinți (acesta necontribuind la creșterea copilului) acest lucru va trebui  menționat în Anexa 2 Anexa 2 – Declarație Bursa sociala.pdf
 • Pentru terenurile agricole, trebuie aduse acte doveditoare de la primărie conform cărora nu se obțin venituri din exploatarea acestora
 • Dacă a fost schimbat locul de muncă în ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) trebuie aduse adeverințe de la toate  locurile de muncă. De asemenea, trebuie menționat pe adeverință faptul că a încetat contractul de muncă. 
 • Dacă frații au mai mult de 14 ani, se vor încărca atât buletinele, cât și certificatele lor de naștere la dosar.
 • Pentru toți frații care depășesc vârsta de 16 ani, trebuie completate declarații notariale de către fiecare frate în cauză din care să reiasă că aceștia nu obțin venituri.  
 • Adeverințele trebuie să afișeze venitul net! 
 • Dacă părinții sunt în altă țară trebuie depuse dovezi din care să reiasă veniturile pe care aceștia le obțin.  
 • Numele studenților trebuie scrise cu diacritice!


 • BURSA DE MERIT I

Bursa de merit I se acordă studenților care au obținut cele mai mari medii în anul precedent de studii/ admitere. Cuantumul acesteia este de 760 lei și se acordă pe întreaga perioadă a anului universitar (12 luni), excepție făcând studenții în ani terminali care pot primi bursă până în momentul susținerii lucrării de finalizare a studiilor.  

Bursa de merit I poate fi acordată și pentru studenții la taxă dacă aceștia se încadrează în criteriul mediei.( Ex: studenții la a doua facultate care nu mai au dreptul de a studia la buget).

Pentru bursa de merit I nu se depune nicio cerere, lista cu studenții beneficiari afisându-se odată cu cu beneficiarii bursei sociale ( 5 noiembrie). După publicarea listelor, studenții eligibili vor trebui să depună declarația de acceptare pentru bursă merit I și extrasul de  cont (declarație acceptare bursa merit I.docx) în intervalul 05.11.2021-11.11.2021, ora 16:00

*În cazul în care un student de pe lista beneficiarilor de burse de merit I nu va depune declarația de acceptare și extrasul de cont pierde dreptul de a primi bursa pentru care au  fost selectați, urmând ca bursele neacceptate să fie distribuite următorilor studenți în ordinea mediilor.

!Declarația de acceptare se depune exclusiv online în formularul Google Forms – https://forms.gle/8MhoKHnmS9uYXF3C8

Pentru mai multe informații puteți accesa următorul link – https://drive.google.com/file/d/19APJK28BoP4HvmOn7pmh_9m2TPVdlBT0/view

 • BURSA DE MERIT II

Bursa de merit I se acordă studenților care au obținut  medii de 10  în anul precedent de studii. Acestea se acordă numai din anul doi de studii

Cuantumul acesteia este de 800 lei și se acordă pe întreaga perioadă a anului universitar (12 luni), excepție făcând studenții în ani terminali care pot primi bursă până în momentul susținerii lucrării de finalizare a studiilor.  

Bursa de merit I poate fi acordată și pentru studenții la taxă dacă aceștia se încadrează în criteriul mediei.( Ex: studenții la a doua facultate care nu mai au dreptul de a studia la buget).

Pentru bursa de merit II nu se depune nicio cerere, lista cu studenții beneficiari afisându-se odată cu cu beneficiarii bursei sociale ( 5 noiembrie). După publicarea listelor, studenții eligibili vor trebui să depună declarația de acceptare pentru bursă merit II și extrasul de  cont (declarație acceptare bursa merit II.docx) în intervalul 05.11.2021-11.11.2021, ora 16:00. 

În cazul în care un student de pe lista beneficiarilor de burse de merit I nu va depune declarația de acceptare și extrasul de cont pierde dreptul de a primi bursa pentru care au  fost selectați, urmând ca bursele neacceptate să fie distribuite următorilor studenți în ordinea mediilor.

Declarația de acceptare se depune exclusiv online în formularul Google Forms – https://forms.gle/Qha1NNRP61YVtaRJ8


DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR

Contestațiile se depun completând formularul https://forms.gle/y5Hr63btBqH2hGTx5 în perioada 5.11.2021-09.11.2021, ora 16:00.