Asociația Studenților din Administrație și Afaceri

METODOLOGIE DE ALEGERE A REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1
Prezentul document (în continuare ”Metodologia”) stabilește principiile de bază privind
alegerea și reprezentarea studenților în Consiliul Facultății de Administrație și Afaceri (în
continuare ”Facultatea”).


Art. 2
Metodologia a fost alcătuită pe baza și în conformitate cu ”Regulamentul de alegere a
reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București”, adoptat
de Senatul Universității în ședința din data de 11.12.2013 și modificat în ședința din data de
21.02.2018.


Art. 3
Dreptul la reprezentare al studenților, precum și obligativitatea includerii acestora în
structurile decizionale ale instituțiilor de învățământ superior din Principiile Declarației de la
Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studenții, prin reprezentanții lor, trebuie să fie
parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educației academice și nu numai
beneficiari ai serviciilor educaționale.


Art. 4
Prezentul regulament se aplică tuturor studenților ce studiază în cadrul Facultății de
Administrație și Afaceri.


Art. 5
Obligativitatea respectării prevederilor prezentei Metodologii revine atât studenților, cât și
cadrelor didactice și cercetătorilor.


Art. 6
(1) În conformitate cu Legea Învățământului Superior, Nr. 199/2023, ponderea studenților în
Senatul Universității este de 25%, iar în Consiliile facultăților este de cel puțin 25% din numărul
total de membri ai acestor structuri.
(2) Potrivit deciziilor luate de structurile de conducere la nivel de facultate și de Universitate,
studenții Facultății de Administrație și Afaceri au dreptul la 6 reprezentanți în Consiliul
Facultății și la 2 reprezentanți în Senatul Universității.


Art. 7
(1) Organizarea alegerilor pentru funcțiile de reprezentant al studenților în Consiliul Facultății
este de competența asociației studențești reprezentative la nivel de
facultate (Asociația Studenților din Administrație și Afaceri, în continuare „ASAA”) și a
comisiei electorale (în continuare ,,Comisia Electorală”).
(2) Asociația studențească trebuie să fie legal constituită la nivelul facultății, iar scopul statutar
al acesteia trebuie să fie reprezentarea și/sau promovarea drepturilor și intereselor studenților
facultății în care activează.
(3) Componența comisiei electorale a fost avizată de Decanul facultății în data de 28.09.2023.
Cu prilejul avizării, a fost desemnat un Prodecan – Conf.univ.dr. Anca Monica Ardeleanu – care
va participa la adunările Comisiei Electorale în calitate de observator, fără drept de vot.
(4) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanților în Senatul Universității și în Consiliul
facultății este compusă din:
a) câte un student reprezentând fiecare ciclu de studii, și anume:
i) Lița Alexandra Felicia (licență),
ii) Bardașu Gabriela (master),
iii) Pîslaru Dorina (doctorat),
b) doi reprezentanți ai ASAA, și anume:
iv) Lupu Andreea Ioana,
v) Ichim Andreea.
(5) Președintele Comisiei Electorale, ales cu majoritatea voturilor membrilor comisiei, este
Lupu Andreea Ioana.
(6) Deciziile Comisiei Electorale se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia, iar în caz
de paritate, decisiv va fi votul Președintelui Comisiei Electorale.


Art. 8
(1) Dreptul de a alege studenții reprezentanți sau de a fi ales ca student reprezentant aparține
tuturor studenților care urmează ciclurile academice (licență, master și doctorat), cursuri de
zi și ID și nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă,
experiență precedentă, etnie, naționalitate, religie ori sex, sau oricare alt criteriu care aduce
atingere egalității de șanse.
(2) Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenților studentul care:
a) a fost exmatriculat sau sancționat disciplinar pentru abateri de la conduita
universitară,
b) are statut de angajat al Universității, sau
c) ocupă o funcție publică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic.


Capitolul II. Desfășurarea alegerilor:


Art. 9
(1) Funcția pentru care se pot depune candidaturi este:
• Student reprezentant al anului I, de la programele universitare de licență, în
Consiliul Facultății;
(2) Candidaturile pentru calitatea de student reprezentant se depun sub forma unei scrisori
de intenție (în care să fie specificat numele, prenumele, specializarea, anul de studiu, grupa
și funcția pentru care candidează) la adresa de e-mail: asociatia.studentilor.asaa@gmail.com.


Art. 10
(1) Alegerile pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de
Administrație și Afaceri vor avea loc potrivit
următorului calendar, în conformitate cu cel stabilit în cadrul ședinței Senatului Universității
din București în data de 20.09.2023:
a) Depunerea candidaturilor: 19 – 22 octombrie 2023,
b) Desfășurarea campaniei electorale: 23 – 25 octombrie 2023,
c) Organizarea tururilor de alegeri: 26 octombrie – 1 noiembrie 2023.
(2) Alegerile se vor desfășura online, pe platforma Helios. Comisia electorală va genera câte
un link pentru fiecare ciclu, respectiv an de studiu cu candidații aferenți acestuia și cu toți
candidații pentru postul de student senator care le va fi transmis tuturor studenților Facultății
de Administrație și Afaceri, prin intermediul adreselor instituționale de mail. Acesția vor avea
posibilitatea să voteze după următorul program:
a) Turul I: în data de 27.10.2023, în intervalul orar: 10:00 – 20:00,
b) Turul II: în data de 30.10.2023, în intervalul orar: 10:00 – 20:00,
c) Turul III: în data de 01.11.2023, în intervalul orar: 10:00 – 20:00.


Art. 11
(1) Este interzisă anticampania.
(2) Prin ,,anticampanie” se înțelege orice informație oferită de către un candidat, în mod direct
sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise – pe grupurile anilor sau pe
site-ul asociației reprezentative, cât și prin mijloace grafice (afișe, flyere, fotografii), care
depășesc sfera propriei persoane și vizează unul sau mai mulți candidați, indiferent dacă sunt
sau nu contracandidați pentru aceeași funcție sau dacă informațiile privitoare la aceștia sunt
sau nu adevărate.


Art. 12
(1) Alegerea reprezentanților studenților se va realiza în format online prin vot electronic, fiind
asigurată anonimitatea votului.
(2) Alegerile se fac pe bază de vot universal, direct și secret. Fiecare student are dreptul la un
singur vot. Reprezentarea nu este admisă.
(3) Niciun candidat nu poate fi ales împotriva voinței sale, exprimate în scris.
(4) Sesiunea de alegeri în sistem electronic nu va fi socotită validă dacă nu a fost organizat cel
puțin un punct de vot electronic, cu asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare, la
sediul Universității sau, după caz, al facultății, în scopul facilitării accesului la acest sistem de
vot și al alegătorilor care nu dispun de mijloacele informatice sau de cunoștințele necesare.


Art. 13
Pentru alegerea reprezentanților în Consiliul Facultății au drept de vot toți studenții de la
nivelul anilor/ciclurilor de studii reprezentați.


Art. 14
Exprimarea votului pentru un candidat constă în selectarea casetei din dreptul candidatului
dorit.


Art. 15
(1) Alegerile sunt valabile dacă participă la vot cel puțin 1/3+1 din studenții cu drept de vot de
la nivelul ciclului de studii sau structurii.
(2) Sunt declarați aleși, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru” și până la
completarea locurilor eligibile, candidații care au obținut majoritatea voturilor alegătorilor
(50%+1).


Art. 16
(1) În cazul neîntrunirii în cadrul primului tur de alegeri a cvorumului prevăzut la art.15 alin. (1),
un nou tur de alegeri va fi organizat în data de 30.10.2023.
(2) La cel de-al doilea tur de alegeri va participa un număr de candidați cel mult egal cu dublul
numărului de locuri alocate locurilor vacante. Aceștia vor fi candidații clasați pe primele locuri
în cadrul primului tur de alegeri, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute.
(3) Alegerile din cel de-al doilea tur de alegeri sunt valabile dacă participă la vot cel puțin 15%+1
din studenții cu drept de vot de la nivelul ciclului de studii sau structurii.
(4) Sunt declarați aleși cei care au obținut majoritatea voturilor alegătorilor (50%+1).


Art. 17
(1) În cazul neîntrunirii cvorumului de vot prevăzut la art.16 alin.(3), va fi organizat un al treilea
tur de alegeri în cel mult cinci zile lucrătoare, respectiv în data de 01.11.2023.
(2) Alegerile din cel de-al treilea tur de alegeri sunt valabile dacă participă la vot cel puțin 15%+1
din studenții cu drept de vot de la nivelul ciclului de studii sau structurii.
(3) Sunt declarați aleși cei care au obținut majoritatea voturilor alegătorilor (50%+1).
(4) Dacă cel de-al treilea tur de alegeri nu se întrunește valabil sau la acesta nu se realizează
majoritatea cerută, procedura alegerilor se reia în termenul prevăzut la alin.(1).
(5) Rezultatele alegerilor va fi făcut public în cel mult 24 de ore de la încheierea acestora prin
postare pe pagina web a Asociației Studenților și/sau a facultății.


Art. 18
(1) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate pe parcursul desfășurării procesului electoral
sau care constată neregularități ale acestuia vor sesiza aceasta în scris Comisiei Electorale în
termen de cel mult 2 zile de la data luării la cunoștință a aspectelor ce formează obiectul
sesizării, dar nu mai târziu de o zi de la
încheierea procesului de votare, împreună cu arătarea tuturor împrejurărilor în care s-au
produs acestea.
(2) Comisia Electorală are obligația de a se pronunța în termen de cel mult 2 zile de la data la
care i s-a adus la cunoștință vătămarea sau nereguli constatate.
(3) Procedurile și rezultatul alegerilor se consemnează de către Comisia Electorală într-un
proces verbal, ce urmează a fi prezentat Consiliului facultății sau Senatului, după caz, în
vederea validării alegerilor.
(4) În caz de invalidare a alegerilor, se va organiza o nouă procedură de alegeri în termen de 5
zile de la data invalidării.


Capitolul III. Dispoziții finale


Art. 19
Pentru alegerile studenților reprezentanți în structurile de conducere ale Facultății și
Universității sunt considerate asociații studențești legal constituite la nivelul facultăților sau,
respectiv, Universității, acele asociații care, în termen de cel mult 30 de zile de la începerea
fiecărui an universitar, depun la secretariatul facultății sau, după caz, la Secretariatul Senatului,
copii de pe actele atestând înființarea lor legală precum și obiectul de activitate ori, după caz,
acte relevante privind existența lor legală la respectiva dată.


Art. 20
Orice proceduri de alegere a studenților reprezentanți organizate sau desfășurate cu
încălcarea prevederilor „Regulamentului de alegere a reprezentanților studenților în structurile
de conducere ale Universității din București” sunt nule de drept.


Comisia Electorală a Facultății de Administrație și Afaceri,
Universitatea din București
17.10.2023